http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/06j9vZJsCFofriafeltibdic6cM4AFiclGN4QE91BlCM06iay9dNveFuFVZkULIEFSl4SdqlqanYBeQTbEpAiaDSFYqg/0?wx_fmt=jpeg

 

凯史科技声明

 

2017-08-07 凯史科技世界

 

 

     近期有“龙爱量子”进行集资活动,其中个别人员将“龙爱量子”和“凯史科技”混淆一起,或借用凯史科技名义,都是误导凯史科技爱好者。

 

     现凯史科技研产教基地郑重声明:“龙爱量子”与“凯史科技”没有任何关系,也与中国各个凯史科技实验室没有任何关系,望广大凯史科技爱好者甄别看待,慎重参与。

 

 

凯史科技研产教基地

    www.kfchina.org  

          2017-8-7      

 http://mp.weixin.qq.com/s/AnPwa-Yf0d50KMVKogq62Q

 

    全站熱搜

    如是說 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()